EvalPartial

public typealias EvalPartial = ForEval